Heart Vision

Připravili jsme pro vás nový přístroj Heart Vision na měření funkčního stavu organismu, který funguje na principu pokrokové analýzy variability srdečního rytmu (HRV - Heart Rate Variability). Přístroj vyhodnocuje dynamickou souhru všech regulačních systémů v těle, především autonomního nervového systému, který je koordinátorem veškeré biologické aktivity v organismu a bilanci jeho dvou hlavních větví sympatiku a parasympatiku. Dále vyhodnocuje neurohormonální systém, katabolickou a anabolickou rovnováhu, psychoemocionální stav, spektrum rytmů nervového systému, biologický věk, cirkadiánní rytmy, indexy celostní medicíny (čakry, meridiány, pentagram pěti prvků) a další. Přístroj je vhodný pro terapeuty, lékaře, sportovní trenéry, kouče i léčitele.

Heart Vision je vytvořen společně ve spolupráci s ruskou firmou Dinamika Technologies a centrem Oberonic. Přístroj je určen pro naše klienty a zájemce o metodu HRV z ČR a SR. Heart Vision propojil a nahradil předchozí softwary Lotos, Onix a Lifeline a je obohacen a vylepšen o další funkce, indexy a možnosti variability srdečního rytmu. Postupně je software pro uživatele stále vylepšován a aktualizován a je centrem Oberonic plně podpořen školením přístroje i metody HRV.

Existují dobré důvody k tomu, proč poslouchat své srdce: Variabilita srdečního rytmu (HRV)

Jednokanálový elektrokardiogram (EKG) Heart Vision je softwarová/hardwarová jednotka pro měření srdečních rytmů lidského těla, která monitoruje 300 úderů srdce (cca 5 min. záznam). Pomocí matematických algoritmů přístroj vyhodnocuje především procesy kontroly srdeční frekvence a více než 50 hodnotících parametrů časové, geometrické, nelineární a frekvenční domény. Následně ukládá výsledky měření do uživatelsky přehledných a snadno čitelných záznamů a indexů variability srdečního rytmu (HRV - Heart Rate Variability). Díky tomu jsou vzájemné fyziologické procesy a výpočtové modely rychleji pochopitelné a jasně srozumitelné nejen pro uživatele přístroje, ale i pro jeho klienty.

V souvislosti s variabilitou srdečního rytmu (HRV) se hovoří o tzv. „regulační schopnosti“ organismu nebo „samoléčebné síle“ organismu. Pokud je tato schopnost regulace narušena, třeba díky dlouhodobému stresu, může dojít k funkčním poruchám a zvyšuje se riziko kardiovaskulárního onemocnění, oslabení imunity, problémů s nadváhou i k rychlejšímu procesu buněčného stárnutí. Měření HRV je tedy způsob, jak rozpoznat poruchy velmi brzy, a je-li to nutné, podpořit regulační schopnosti těla a zabránit tak rozvoji nemocí.

Lidé, kteří mají vysoké HRV, mají větší kardiovaskulární zdatnost a jsou více odolnější vůči stresu. HRV může také poskytnout osobní zpětnou vazbu o vašem životním stylu a pomoci motivovat ty, kteří zvažují kroky ke zdravějšímu a radostnějšímu životu. Je fascinující vidět, jak se HRV mění, když do svého života začleňujete větší pozornost, meditaci, spánek, zdravou stravu, práci se stresem a zejména fyzickou aktivitu. Pro ty, kteří milují data a čísla, to může být příjemný způsob, jak sledovat, jak váš nervový systém reaguje nejen na prostředí, ale také na vaše emoce, myšlenky, pocity...

 

Princip měření HRV 

Srdeční frekvence se v průběhu 24 hodin periodicky mění především v závislosti na tonizaci SA-uzlu sympatickým a parasympatickým autonomním nervovým systémem. Sympatikus srdeční frekvenci zvyšuje, a naopak parasympatikus ji snižuje. Tato vzájemná interakce způsobuje proměnu časových intervalů mezi údery srdce, a právě tato proměnlivost, nepravidelnost srdeční frekvence je považována za indikátor zdravého a flexibilního organismu. Můžeme říci, že variabilita srdeční frekvence představuje periferní index interakce „mozek-srdce“ a zároveň psychofyziologický marker adaptace a flexibility organismu ve smyslu udržování homeostázy.

 

Historie HRV

 • 2. století p. n. l. v nejstarším díle TČM ve Vnitřní knize Žlutého císaře je popsána pulzní diagnostika. Nebyla to jen stará Čína, ale i Egypt, Indie a další, kde zkoumali pulz srdce, jeho kvalitu a vyhodnocovali podle něho stav těla jako celku.
 • V 18. století Albrecht von Haller zaznamenal, že tlukot srdce není pravidelný
 • 1965 Hon & Lee si povšimli, že změny intervalů mezi jednotlivými údery srdce jsou prvními změnami, ke kterým dochází, než se objeví poruchy u vyvíjejícího se plodu. Změna variability R-R intervalů předchází změně srdeční frekvence.
 • 1971 Sayers a další se soustředili na rytmus vtištěný v intervalech mezi jednotlivými údery srdeční frekvence.
 • 1977 Wolf a kol. poukázali na spojitost mezi srdeční frekvencí a náhlou smrtí následující po infarktu myokardu
 • 1981 Akselrod přestavil Spektrální analýzu HRV (Power Spectral Analysis – PSD) pro kvantitativní hodnocení kardiovaskulárního systému.
 • V pozdějších 80tých letech se potvrdilo, že HRV je silnou indicií úmrtí po akutním infarktu myokardu a že díky HRV se může včasně detekovat autonomní diabetická neuropatie.
 • 1996 Pracovní skupina založená Evropskou kardiologickou společností a Severoamerickou elektrofyziologickou společností, sestavena z matematiků, inženýrů, fyziologů a doktorů, publikovala Standardy měření pro HRV, vydáno 1996.
 • Od roku 2000 se HRV čím dál tím více využívá v celostní terapii, psychologii, sportu, lékařství atd.

 

Použití přístroje

 • K okamžité analýze funkčního stavu organismu, např. u lidí se somatickými a psychickými poruchami, s krátkodobou nebo dlouhodobou únavou, při monitorování akut. a chronického stresu, mentální zátěže, emočních stavů, nefarmakologických terapeutických intervencí (např. zvládání stresu).
 • K analýze funkčního stavu organismu sportovců, především zjištění stavu přetrénování a únavy a v nastavení řízení tréninkového procesu.
 • Indexy variability srdečního rytmu jsou převedeny do ukazatelů celostní medicíny, takže se přístroj dá využít i v terapii TČM, Ájurvédy atd.
 • V monitorování oblasti terapeutické nebo harmonizační činnosti, např. masáže, meditace, cvičení, kdy provádíme analýzu přístrojem před a po, uděláme porovnávací analýzu a vyhodnocujeme změny frekvence srdce. Tím okamžitě zjistíme reakci těla a efektivnost dané terapie a harmonizace.
 • Můžeme také sledovat působení užívání doplňků stravy, bylin, změny stravovacích návyků na organismus v dlouhodobém horizontu našich terapii.
 • Variabilita srdečního rytmu je také velmi citlivou, avšak nespecifickou analytickou metodou i při onemocnění srdce a srdečních větví bloudivého nervu (nervus vagus) a má další mnohá využití v oblasti terapie, lékařství a vědy.
 • Přístroj je vhodný jak pro specialisty celostní medicíny (terapeuty, léčitele, maséry, cvičitelé jógy atd.), tak i pro lékaře, sportovní trenéry, výživové poradce, fyzioterapeuty, kouče atd.
 • Dále je přístroj vhodný i k domácímu použití pro dlouhodobý monitoring zdraví, biofeedback a práci s vlastním tělem a dechem.

 

Přehled komplexních záznamů v Heart Vision

 • Záznam EKG – monitorování ukazatelů funkčního stavu v reálném čase
 • Posouzení stavu kardiovaskulární adaptace a reaktivity autonomního nervového systému pomocí analýzy rozptylu-rozdílu
 • Míra rovnováhy parasympatické a sympatické složky autonomního nervového systému pomocí spektrální analýzy srdečních frekvencí
 • Analýza samoléčebného potenciálu s indexem stresu, kortizolu, vitální síly a indexem centralizace CNS - ANS
 • Posouzení neurohormonální regulace a energetických zdrojů těla pomocí neurodynamické analýzy
 • Hodnocení současného psycho-emocionálního stavu pomocí metody mapování biorytmu mozku
 • Posouzení úrovně a adaptace organismu a úrovně harmonizace biologických rytmů s využitím metody fraktální analýzy
 • Stanovení biologického věku pacienta (rozdíl kalendářní / biologický věk)
 • Analýza funkčního stavu páteře 
 • Analýza variability srdeční frekvence je převedena do integrálních ukazatelů celostní medicíny (TČM, Ájurvéda) např. aura, čakry, meridiány atd.
 • Modul řízeného dýchání – biologický biofeedback
 • Zvuková nahrávka pro harmonizaci organismu
 • E-katalog klientů s funkcí importu dat z programu do programu
 • Současné reprezentace výsledků dvou průzkumů s výhledem na srovnávací analýzy
 • Tisk a ukládání (pdf, jpg) přehledných výsledků průzkumu

Přehled softwaru

1. Indexy variability srdečního rytmu

Na této kartě je zobrazen záznam EKG (elektrokardiogram srdce), časové intervaly v podobě rytmogramu, průměrný tep, počet úderů srdce a nově zde můžeme spustit i uložit na disk pro klienta řízené dýchaní (BFB).

2. Napětí regulačních systémů

Na nové kartě Napětí regulačních systémů je index stresu a hormonu kortizol a Samoléčebný potenciál (schopnost regenerace a obnovy organismu), kde je zobrazen index rovnováhy ANS, vitální síla a index centralizace CNS - ANS.

3. Regulace ANS 

Na této kartě je zobrazen Histogram R-R intervalů a PAPR indikátor adaptačních rezerv organismu. Dále Scatterogram R-R intervalů neboli Poincarého graf (analýza rozptylu - hustota a distribuce srdečních rytmů). 

4. Regulace ANS 2

Na této kartě je zobrazen Spektrogram - frekvence srdce (HF vysoké 0,15-0,5 Hz , LF nízké 0,05-0,15 Hz , VLF velmi nízké 0,01-0,05 Hz ) v podobě grafu i diagramu, jakožto významný indikátor bilance sympatiku a parasympatiku

5. Neuro-hormonální regulace

Na této kartě je zobrazen index neuro-hormonální regulace, která charakterizuje efektivnost práce endokrinní soustavy a určuje, nakolik optimálně organismus využívá své energetické a fyziologické zdroje. Dále energetická (metabolická) pyramida - energetické zásoby organismu, rovnováha příjmu a výdeje energie.

6. Psycho-emocionální stav

Na této kartě je zobrazen index psycho-emociálního stavu a spektra rytmu nervového systému. Tato karta charakterizuje především stav našich emocí a myšlenek, které mohou narušovat naší vnitřní rovnováhu a prohlubovat stres a napětí v těle. Spektrum rytmů NS ukazuje rozdělení různých stavů nervové soustavy během analýzy.

7. Fraktální analýza biorytmů

Na této kartě je zobrazena fraktální analýza biorytmů, která představuje informační údaj o imunitním stavu organismu, demonstrující jeho schopnost adaptace na nové podmínky. Dále gerontologická křivka, která u člověka graficky popisuje vztah mezi tempem hromadění životních zdrojů a tempem jejich spotřeby - rozdíl mezi kalendářním a biologickým věkem.

8. Komplexní analýza

Na této kartě jsou zobrazeny indexy funkčního stavu. Tato analýza pomáhá posoudit celkovou kvalitu tělesných fyziologických procesů a úroveň jejich rovnováhy. Dále komplexní index zdraví (kondice) klienta. Index označuje i průměrné hodnoty HRV dané věkové skupiny měřeného klienta a porovnává je s jeho aktuálním stavem, tím je vypočítána gerontologická křivka.

9. Dynamika ukazatelů funkčního stavu

Na této kartě je zobrazen přehled o všech analýzách HRV a Cirkadiánní rytmus - denní předpověď biorytmů na 24 hodin.

10. Funkční stav páteře

Na této nové kartě je zobrazen přehled o funkčním stavu páteře a její propojenost s orgány celého těla. 

Pokračujeme s indexy HRV z pohledu celostní medicíny (TČM, Ájurvéda)

 

11. Portrét aury

Na této kartě je zobrazen portrét aury. Indexy HRV jsou převedeny do ukazatelů celostního pohledu na člověka.

12. Mapa aktivity čaker

Na této kartě je zobrazena aktivita čaker. Dále zde můžete vygenerovat a uložit na disk počítače zvukovou nahrávku ve formátu Mp3 pro harmonizaci čaker, relaxaci a zlepšení celkového stavu klienta. Nově je zde upravený a vylepšený popis čaker i nápověda.

13. Diagram meridiánů

Na této kartě je zobrazen diagram meridiánů (energetických drah z pohledu TČM) podle orgánových hodin. Nově je zde upravený a vylepšený popis meridiánů i jeho grafické znázornění, orgánové energetické maximum a minimum, měsíc daného meridiánu atd.

14. Pentagram pěti prvků

Na této nové kartě je zobrazen pentagram pěti prvků a nově je zde vytvořen emoční pentagram podle TČM s kompletním popisem emocí, které jsou přiřazeny k daným elementům.

15. Dóša test

Na této kartě se vyplňuje dóša test. Po vyplnění dotazníku přístroj určí jaký typ je klient podle Ájurvédské celostní medicíny, doporučí stravování a další informace.

16. Přehled parametrů HRV

Na této kartě jsou další indexy a parametry analýzy variability srdeční frekvence.

Cena přístroje 55 000,- Kč 

Součástí této ceny je:

 • Software: Heart Vision v češtině
 • Záznamový modul EKG (elektrokardiograf) - 1 kus
 • Kardiografické elektrody Skintact F 9024 AC - 2 kusy
 • Interface kabel USB v2.0 - 1 kus
 • Pouzdro na přístroj - 1 kus
 • Proškolení přístroje
 • České návody

Mate zájem o přístroj?

Minimální systémové požadavky PC pro Heart Vision

Operační systém: Microsoft Windows 7, 8, 10
CPU: 1,3 GHz nebo vyšší
RAM: 4 GB nebo více
Volné místo na pevném disku: ne méně než 500 MB
Minimální rozlišení obrazovky: 1024 x 768 pixelů
USB: 2.0, 3.0

U některých modelů notebooků může dojít k poruchám elektrického napájení při záznamu EKG. Proto doporučujeme notebook, který je vybaven napájecím zdrojem s uzemněním a nedoporučujeme napájecí zdroj vybaven elektrickou zástrčkou bez zemního spojení což není vhodné. Viz. obrázek.

 

Přístroj Heart Vision nenahrazuje lékařskou péči ani klasické, klinické, vícekanálové EKG. Heart Vision analyzuje variabilitu srdečního rytmu a slouží k nastavení změn zdravého životního stylu. Pro EKG vyšetření srdce kontaktujte svého lékaře!

Důležitost zdravé HRV

Jak funguje HRV

Pin It on Pinterest

Share This