Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?

 

 

Variabilita srdečního rytmu (HRV – Heart Rate Variability) je fyziologický fenomén proměnlivosti časových intervalů mezi jednotlivými údery srdce. Analýzou HRV je možné především zhodnotit míru rovnováhy parasympatické a sympatické složky, jako i reaktivitu autonomního nervového systému.

Věděli jste, že srdce je rezonančním tělem pro mnoho procesů v lidském organismu? Prostřednictvím neurotransmiterů je úzce spojeno s mozkem, trávicím, imunitním a endokrinním systémem, stejně jako s metabolismem a dýcháním. Úroveň aktivity a kvalita výkonu těchto životně důležitých funkcí jsou přímo závislé na kontrole a správném fungování autonomního nervového systému (ANS) a jeho dvou složek, sympatické (aktivace) a parasympatické (regenerace). Jejich interakce a přizpůsobivost se odráží ve variabilitě srdeční frekvence (HRV).

HRV popisuje fyziologickou schopnost srdce plynule měnit tep v závislosti na zátěži. Čím variabilněji může srdce bít v určitém normálním rozmezí, tím je organismus zdravější a odolnější. Díky tomu může být HRV globálním ukazatelem pro určování zdravotního (funkčního) stavu jednotlivce. Vlivy sympatiku a parasympatiku v autonomním nervovém systému na organismus se dynamicky střídají, aniž by upadly do extrémů. Posuny v této rovnováze, například v důsledku stresu a zejména dlouhodobého stresu, mohou mít trvalý vliv na pohodu, kondici a zdraví. Klinický význam HRV proto nelze podceňovat. Nízká HRV byla potvrzena v mnoha studiích jako silný, nezávislý prediktor budoucích zdravotních problémů. Ukázalo se, že snížená HRV se vyskytuje téměř u každé nemoci muže, ženy, dítěte, novorozence, a dokonce i plodu.

 

Analýza variability srdečního rytmu (HRV)

Srdce bije přibližně 100 000krát za den nebo 2,5 miliardkrát během průměrného života. HRV označuje variabilitu mezi po sobě jdoucími srdečními rytmy, konkrétně to jsou intervaly RR na záznamu EKG. Pokud má člověk srdeční frekvenci 60 tepů za minutu, průměrný interval RR by byl 1 sekunda, ale některé intervaly RR mohou být 0,8 sekundy a jiné 1,2 sekundy. Pokud se tedy takto časové intervaly mezi jednotlivými údery srdce zkracují a prodlužují, pak tělo dobře reaguje na vnější a vnitřní podměty a je to ukazatel dobré regulace autonomního nervového systému -  variabilita srdečního rytmu je velká, proměnlivá. Pokud jsou časové intervaly stejné, nebo minimálně proměnlivé, je to ukazatel nízké variability srdečního rytmu a naznačuje to nedostatečnou regulaci autonomního nervového systému. Význam Variability srdečního rytmu je v tom, že je řízena právě autonomním nervovým systémem a tím pádem by se dalo říci, že je oknem do jeho funkce.

 

Na obrázku z přístroje Heart Vision je vidět v rytmogramu velká proměnlivost časových intervalů.

 

Na obrázku z přístroje Heart Vision je v rytmogramu vidět velmi nízká proměnlivost časových intervalů.

 

Autonomní nervový systém

O autonomním nervovém systému (ANS) se říká, že je to vývojově starý systém, který pomáhal organismu přežívat a automaticky reagovat na nepříznivé situace. Skládá se z motorických nervů spojující míchu s ostatními orgány a je řízen oblastí mozku nazývanou Hypotalamus. ANS hraje klíčovou úlohu při zachování stabilních podmínek uvnitř organismu, což je proces známý jako homeostáza. Nezávisle, bez vědomého uvažování člověka ovlivňuje vnitřní orgány, hladkou svalovinu, cévy, žlázy a má velký a zásadní vliv na srdce s cílem udržet a přizpůsobit optimální srdeční činnost k neustále se měnícím požadavkům organismu.

Sympatikus a Parasympatikus

ANS se dělí na dva systémy - sympatický a parasympatický. I když jsou tyto systémy do určité míry antagonistické, měli by pracovat v rovnováze a navzájem se korigovat a doplňovat.

Sympatický nervový systém se zabývá stresovými situacemi, aktivuje organismus k obraně či útěku (zvyšuje srdeční frekvenci a krevní tlak, rozšiřuje tepny, snižuje aktivitu trávicí soustavy), někdy se o něm mluví jako o systému bojuj-nebo-uteč. Je aktivován jakýmkoliv stresem, jako například vědomým nebo podvědomým psycho-emocionálním stresem, toxiny, elektromagnetickými vlivy atd.

Jeho opakem je parasympatický nervový systém, který řídí odpočívání a trávící systém (snižuje srdeční frekvenci a tlak, zvyšuje aktivitu trávicího systému).


"Sympatikus tělo připravuje na aktivní činnost a stres. Parasympatikus obnovuje jeho normální fungování, aby uchoval energii. Jeden je plynovým pedálem a druhý je brzdou."


 

Přehled působení sympatiku a parasympatiku

 

Děj nebo cílový orgánSympatikusParasympatikus
metabolismuskatabolismusanabolismus
srdcezvýšení frekvencesnížení frekvence
krevní tlakzvýšenísnížení
koronární tepnyrozšířenízúžení
plíceprůdušky se rozšiřujíprůdušky se zužují
žaludekprodukce enzymů klesáprodukce enzymů se zvyšuje
sekrece slinsníženízvýšení
svalovina trávicí trubiceútlum peristaltikypovzbuzení peristatiky
očizorničky se rozšiřujízorničky se zužují
žlázysnížení sekrecezvýšení sekrece
močový měchýřzúžení svěračůrozšíření svěračů
produkce močisníženízvýšení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více v článku Sympatikus a parasympatikus.

Jednokanálové EKG senzory, které analyzují krátké většinou 5 minutové záznamy HRV např. přístroj Heart Vision, vyhodnocují regulaci ANS a podávají informaci především o funkci jeho dvou hlavních větví sympatiku a parasympatiku, jejich dynamické rovnováze a vzájemném působení stresové složky sympatiku a aktivity klidového modu v podobě parasympatiku. I v klidovém režimu by se variabilita srdečního rytmu měla neustále proměňovat a právě tato nepravidelnost srdeční frekvence je považována za symbol zdravého a flexibilního organismu.

 

Historie HRV

 • 2. století p. n. l. v nejstarším díle TČM ve Vnitřní knize Žlutého císaře je popsána pulzní diagnostika. Nebyla to jen stará Čína, ale i Egypt, Indie a další, kde zkoumali pulz srdce, jeho kvalitu a vyhodnocovali stav těla jako celku.
 • V 18. století Albrecht von Haller zaznamenal, že tlukot srdce není pravidelný
 • 1965 Hon & Lee si povšimli, že změny intervalů mezi jednotlivými údery srdce jsou prvními změnami, ke kterým dochází, než se objeví poruchy u vyvíjejícího se plodu. Změna variability R-R intervalů předchází změně srdeční frekvence.
 • 1971 Sayers a další se soustředili na rytmus vtištěný v intervalech mezi jednotlivými údery srdeční frekvence.
 • 1977 Wolf a kol. poukázali na spojitost mezi srdeční frekvencí a náhlou smrtí následující po infarktu myokardu
 • 1981 Akselrod přestavil Spektrální analýzu HRV (Power Spectral Analysis – PSD) pro kvantitativní hodnocení kardiovaskulárního systému.
 • V pozdějších 80tých letech se potvrdilo, že HRV je silnou indicií úmrtí po akutním infarktu myokardu a že díky HRV se může včasně detekovat autonomní diabetická neuropatie.
 • 1996 Pracovní skupina založená Evropskou kardiologickou společností a Severoamerickou elektrofyziologickou společností, sestavena z matematiků, inženýrů, fyziologů a doktorů, publikovala Standardy měření pro HRV, vydáno 1996.
 • Od roku 2000 se HRV čím dál tím více využívá v celostní terapii, psychologii, sportu, lékařství atd.

 

O pracovní skupině z roku 1996

Pracovní skupina byla založena výborem Evropské kardiologické společnosti (Board of the European Society of Cardiology) a spolu-podporována Severoamerickou společností pro měření rytmu a elektrofyziologii (North American Society of Pacing and Electrophysiology). Hlavním cílem této pracovní skupiny sestavené z matematiků, inženýrů, fyziologů a doktorů, bylo stanovit standardy pro měření, fyziologické interpretace a klinické využití HRV. 

Konkrétní cíle:

 1. Standardizovat nomenklaturu a vypracovat definice pojmů
 2. Definovat fyziologické a patofyziologické korelace
 3. Popsat v současné době vhodné klinické aplikace
 4. Identifikovat oblasti budoucího výzkumu

 

 

Centrum Oberonic

M.V.

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu Při prvním seznámení s přístrojem Heart Vision největší množství otázek vyvolává tzv. „fraktální portrét“ pacienta. Pokusíme se vysvětlit tento termín zjednodušeně, avšak v rámci korektní definice. Jak je známo, jakýkoli...

Biologický věk (Gerontologická křivka)

Biologický věk (Gerontologická křivka)

Biologický věk (Gerontologická křivka) Už v dávných dobách si lidé všimli, že fyzické zdraví a síla člověka nemusí odpovídat jeho věku - jak v pozitivním i negativním smyslu. Známé historické postavy ve stáří demonstrovaly vynikající energii, jiné se v relativně...

Vděčné srdce – Rollin McCraty, Ph.Dr. – Doc Childre

Vděčné srdce – Rollin McCraty, Ph.Dr. – Doc Childre

Vděčné srdce - Rollin McCraty, Ph.Dr. - Doc Childre   Vědecky napsaná publikace o tom, jak je mozek propojen se srdcem. O fungování pozitivních i negativních emocí na naše tělo a jak se tyto emoce odráží v našich charakteristikách srdečního rytmu. Translation ©...

Sympatikus a parasympatikus

Sympatikus a parasympatikus

Sympatikus a parasympatikus   Vegetativní nervový systém s jeho nevědomými reakcemi dělíme na sympatikus a parasympatikus. Jedná se o dva odděleně probíhající svazky nervových vláken, které se táhnou z mozkového kmene k nejrůznějším receptorům v našem těle: k...

Ájurvéda – Dóši a pět Prvků v Heart Vision

Ájurvéda – Dóši a pět Prvků v Heart Vision

Ájurvéda - Dóši a pět Prvků v Heart Vision Podle Ájurvédy se lidský organismus skládá z hmotných i nehmotných složek. Interakce mezi těmito dvěma částmi lidské bytosti určuje její fyzické a mentální zdraví. Jedním z hlavních principů Ajurvédy je, že žádná z...

Pin It on Pinterest

Share This