O nelineární systémové analýze a přístroji Oberon

 

 

JAK BIOREZONANČNÍ PŘÍSTROJ OBERON POPISUJÍ ODBORNÍCI?

Přístroj OBERON - NLS analysis systém

Překlad článku V. Nesterova, ředitele Institute of Practical Psychophysics

Ruský Institut of Practical Psychophysics vyvinul analogicky volný vyšetřovací přístroj OBERON, který je schopen zjistit stavy biologického objektu a změny vlnových charakteristik různých tělních tkání, jednotlivých buněk, chromozomů, dokonce i separátních enzymů a hormonů. Jedna se o nelineární analytický systém /NLS/, který je diagnostickou technologií světové úrovně. Je pokládána za nejvýkonnější metodu moderní přírodní vědy. Diagnostický přístroj, postavený na spektrální analýze vířivých magnetických polí biologického organismu, je jedinečný a v současné době neexistuje ve světě nic srovnatelného. Nespočet experimentů, které institut provedl, potvrzují úzký vztah mezi vířivými magnetickými poli a biologickými systémy, které jsou využívány jako prostředky extra nebo intracelulární interakce (tj. na buněčné úrovni).

Vířivá magnetická pole mají velkou roli při přenosu informací a jejich interakci s biologickým polem. Napřed zjistíme biologický systém a izolujeme nutné informace od šumu pozadí. Jakým způsobem pak funguje extra a intracelulární komunikace buněk? Výzkum v této oblasti energetických polí rostlin a zvířat, které byly v institutu provedeny, vedly k závěru, že kolem biologických systémů je vytvořeno nízkofrekvenční vířivé magnetické pole. Při pokusu podchytit svět energetických polí živých tvorů jsme pochopili fenomén biologických polí, který znali lidé od pradávna. Právě odtud čerpala poznatky ájurvéda i tradiční čínská medicína. Vědecké objevy, na jejichž základech spočívá tato metoda, jsou technologická dokončení staleté orientální medicíny, která stavěla na energetických představách akupunkturních bodů jako prostředků řízení biologických systémů.

Když se obrátíme na čínský meridianový systém, uslyšíme o mysteriozním Chi - proudu, který nám připomíná oblast energie a koherentního fotonového proudu. Pokusy na králících prokázaly, že zvířata, stejně jako lidé, mají extrémně jemné přirozeně formované struktury (o průměru cca 0,5-1,5 mikromů). Americkému vědci B. Kimovi se podařil objev, v jehož závěru se podařilo dosáhnout koncový bod akupunkturního meridiánu buněčného jádra. Existuje mnoho prostředků, jak ovlivnit léčbu meridiánového systému, ale jejich účinky nebyly dostačující. Principy teorie kvantové tropielogiky dávají podklad k tvrzení, že biologické systémy s existujícími patologiemi vyvolávají nestabilní (metastabilní) stavy, které pravděpodobně způsobují zničení systému.

Metatron OBERON, implementace vědeckého systému, funguje na principu zesílení iniciovaných signálů s desintegrací metastabilních systémů. Fyzikálně vyjádřeno je metatron systémem elektronických oscilátorů, které kmitají úměrně vlnové délce elektromagnetického záření, jehož energie je ekvivalentní s energií odbourávající dominantní vazby, které udržují v pořádku organizační struktury orgánů. Magnetické momenty molekulárních proudů ztrácejí, po ovlivnění extrémními fyzickými poli, svou schopnost orientace, což vede k chybnému vybavení vířivých struktur delokalizovaných elektronů doplňkového centra neutronů. To na druhé straně vyvolává nestabilní (metastabilní) stavy, jejichž desintegrace působí jako zesílení iniciovaných signálů.

Přístroj vyrobený Institutem of Practical Psychophysics umožňuje vytvoření dříve nastavené bio elektrické aktivity mozkových neutronů a na podkladě této aktivity je pak možné selektivně zesílit signály, které jsou oproti statickým fluktuacím velmi těžko zjistitelné, tyto izolovat a dekódovat v nich obsažené informace. Určitým způsobem se přístroj OBERON orientuje v tomto záření přesně tam, kde tyto informace vznikají, aby je dekódoval, přenesl do počítače na obrazovku, kde je znázorněn virtuální model orgánu v určitých barvách.

 

Virtuální diagnostický modus

Na základě pravidel Quanten chromokinetiky jsou barevné tóny, počínaje slabě žlutou (nejnižší entropie hodnoty), přes orgány červené, fialové až skoro černé (vysoké entropie hodnoty), když si entropie hodnoty některého systému vyjádříme jako spektrální barvy. Počítačem provedené precizní teoretické propočty umožňují vybrat určitý počet stacionárních stavů, které odpovídají určitému potenciálu a selektivně je znázorňují pomocí spektra elektromagnetických záření. Počítačové modely tak mohou dodat lékařům třídimenzionální, podle požadavku zkrácenou projekci vnitřního orgánu. Barevná označení na obrazovce umožňují lékaři určit na orgánovém modelu místo patologického procesu. Porovnáním barevných oblastí značek a jejich zařazení na počítačovém modelu orgánu, stejně jako dynamiku doby jejich vzniku, můžeme pomocí NLS analysis systému určit, jak dalece procesy desintegrace biologických struktur pokročily a vyvodit zdravotní prognózy. Aby bylo možno definovat patologickou oblast, vyšetří pak lékař jednotlivé orgánové modely v kontinuálním malém, na obrazovce počítačem vytvořeném měřítku, vedoucí k nalezení a přesné lokalizaci patologického zdroje.

Je to po prvé, kdy byly přivedeny na světový trh vysoké špičkové informační technologie v oblasti aktivní homeostáze. Vědci z institutu of Practical Psychophysics udělali průlom ve vývoji. Byli první, komu se podařilo sestrojit velmi efektivní přístroj, který pracuje bez lidského zásahu. Nastavit automaticky frekvenci hlavních impulsů, stejně jako pomocí kombinace různých vyobrazených speciálně modulovaných magnetických oscilací samostatně v těle objevit a korigovat defekty a patologie v orgánech a tělních buňkách. Základním konceptem vývoje tohoto přístroje byla hypotéza, že lidské tělo obsahuje elektromagnetickou infrastrukturu, která je schopna reagovat na externí záření. Vědcům institutu of Practical Psychophysics se podařilo vypracovat metodu aktivní homeostáze kontroly. Zabývali se homeopatií, čínskou akupunkturou a jejich dalším vypracováním od Folleho, Morella a Schimmela, indickou ájurvédou a teorií čaker, fytoterapií a jinými metodami. Vysoká úroveň teoretické a experimentální práce jim umožnila vytvořil přístroj OBERON - ojedinělý nelineární kvantový generátor.

Základním konceptem vývoje tohoto přístroje byla hypotéza, že lidské tělo obsahuje elektromagnetickou infrastrukturu, která je schopna reagovat na externí záření. Vědcům institutu of Practical Psychophysics se podařilo vypracovat metodu aktivní homeostáze kontroly. Zabývali se homeopatií, čínskou akupunkturou a jejich dalším vypracováním od Folleho, Morella a Schimmela, indickou ájurvédou a teorií čaker, fytoterapií a jinými metodami. Vysoká úroveň teoretické a experimentální práce jim umožnila vytvořit přístroj OBERON - ojedinělý nelineární kvantový generátor.

NLS analysis systém byl iniciován Nikolou Teslou, geniální osobností v oblasti elektroniky konce 19. století. Později byl některými vědci rozšířen. Z těch nejlepších uvedeme alespoň J. Lakhovského, předního francouzského vědce, který studoval vliv radiových frekvencí na zdraví zvířat a rostlin. Geniální americký vědec R. Rife zkoumal nejen vliv radiových frekvencí, ale i vliv elektrických frekvencí na lidské biopole. V roce 1950 objevil R. Folle v Německu elektrotest systém na akupunkturních bodech lidského těla a vypracoval ho. Folleho metoda elektroakupunkturní diagnostiky měří přímo stav těla - při energetickém potenciálu orgánů a systému pomocí biologicky aktivních bodů. NLS analytická metoda, vyvinutá Institut of Practical Psychophysics, přímo vyhodnocuje stav orgánů pomocí rezonančních zesílení záření vyšetřovaného orgánu bez kontaktu, pomocí tzv. triger senzorů.

Každý orgán a každá buňka má vlastní, nezaměnitelnou oscilaci, která se uloží do paměti počítače a může být zviditelněna na obrazovce jako diagram, který zobrazí stavy výměny informací mezi jednotlivými orgány (tkáněmi) a okolím. Také každý patologický proces má svůj individuální, nezaměnitelný diagram. V paměti počítače je uložen velký počet patologických procesů, u kterých byly zohledněny stupně rozšiřování se, stejně jako stáří, pohlaví a jiné variace. Po načtení frekvenčních znamének biologického objektu může vyšetřovací přístroj porovnat podobnost jeho spektra s referenčními procesy (zdraví, patologicky poškozené tkáně, infekční látky) a u nejblíže ležícího patologického procesu nebo tendenci k němu potvrdit jeho původ. Pomocí kombinovaných procesů umožňuje virtuální diagnostický modus rozlišit diagnostiku každého procesu.

 

Metaterapie

Další nádhernou možností NLS analytického systému je medicínský test. Vyšetřovací systém NLS analysis systému umožňuje zaznamenat frekvenční poruchy preparátů a současně provést v počítači srovnání mezi spektrálními znaky všech preparátů, které jsou v jeho paměti uloženy (jejich počet může jít do několika tisíc), a dále zjistit známky patologických procesů tak, že mohou být nalezeny nejvhodnější léky. Ve světle toho, co bylo řešeno, představuje každá nemoc poruchu harmonické synchronizace některého biologického objektu. Porucha může mít různé příčiny, které mohou být v jednotlivých případech posuzovány jako disharmonizace elektromagnetických oscilací, rušící normální funkci těla. Vycházejíce z fyzikálních zákonů pak můžeme odstranit problém disharmonizace elektromagnetických oscilací. Nejjednodušší cestou je použít elektromagnetickou oscilaci s obrácenými znaménky, kdy se algebraická suma disharmonických a invertních elektromagnetických oscilací rovná nule.

Veden touto myšlenkou podchytil a vyvinul dr. F. Morell v sedmdesátých letech, spolu s elektroinženýrem E. Rachetem, metodu - přístroj MORA. Metoda informační terapie (META terapie) je dalším vývojovým stupněm metody MORA při řešení problémů se znovunastolením normálních tělesných funkcí u akutních i chronických nemocí. META - terapie je způsob k ovlivnění těla pomocí kombinace různě modulovaných elektronických oscilací z přístroje OBERON.

Vědci institutu se začali zabývat experimenty prof. S. Smitha z univerzity Manchester, které potvrdily, že voda si může pamatovat koherentní frekvence, kterým byla vystavena při záření variabilního magnetického pole a strukturu této informace a frekvence si nějaký čas uchová. To umožňuje zajistit efektní korekturu narušené rovnováhy v těle pomocí matrix zaznamenaných informačních preparátů.

Informační preparáty (metazodes) jsou specifické kombinace počítačem vyhledaných frekvencí, které jsou potřebné k získání dávkovacích forem s dobře řízeným účinkem. Jsou zhotoveny pomocí přístroje, který je získá z patologického zdroje a frekvenční informace (spektrální) přenese na matrix (vodu, alkohol, laktózu), které byly použity během ošetření. Účinek informačních preparátů spočívá ve vyvolávání skrytých tělesných rezerv. Toto je základ pro velké možnosti ovlivnění preparátů, nežádoucích vedlejších účinků a kontraindikací léků.

 

NLS metoda z pohledu moderní kvantové fyziky

Aktuální přehled o nelineární systémové analýze

Dr. Med. Siegfried Riling

NLS – metoda

Spočívá na principech, které jsou dnes zahrnuty do všeobecně informační medicíny. Víme, že nemoc je narušený kvantový proces. K odstranění této poruchy, musí být přítomné informace transformovány. Jednou přítomné informace nemůžeme zrušit, ale musíme je transformovat. To znamená vlastní tělové kompenzační reakce musí být přeorientovány. NLS - systém jako Oberon umožňují terapeutovi rychle, a neinvazivně postupovat bez vedlejších účinků. Taková metoda momentálně budí nevšední zájem vědců různých oborů, jako je kvantová fyzika, biochemie, psychofyzika. Také lékaři všeobecné medicíny, přírodního léčitelství a odborníci na výživu nezůstávají stranou. Vedoucím v této oblasti je Rusko. Na vývoji NLS - technologie se podíleli významní vědci teoreticky i experimentálně stejně jako na výzkumu tisíciletých věd východní medicíny.

 

Věda ( Planck a Einstein) pomocí kvantové fyziky prokázala:

"Existuje pouze jedna energie, která vše uvádí do kmitání (pohybu)"

Proto je všechno propojeno se vším přes duchovní pole, nazývané též vakuem, nulovým bodem, kvantovým prostorem, globálním informačním polem. Z tohoto duchovního pole se odvíjí jeho emoce, myšlenky, osobní realita. Jakmile člověka napadají určité myšlenky, okamžitě se aktivují mozkové buňky. Buňky kmitají a vysílají elektromagnetické vlny. Každý s nás je tedy původcem těchto elektrických vln. Naše celá bytost je vystavena určitému kmitáni. Kmitáme v rezonanci s celkovou energií, kterou potřebujeme k tomu, abychom realizovali naše touhy a denní realitu.

 

Co nám říká historie?

Max Planck zjistil kolem roku 1900, že elektromagnetické záření vyzařuje pouze v "balíčcích" určité velikosti a pouze pak může být absorbováno. Tyto nazval kvanty ( tedy světlo jako elektromagnetické vlny a současně jako částice hmota). Albert Einstein se pokoušel tuto myšlenku přenést na světelný elektrický efekt. Tak vznikla idea světelného kvantu, který později americký chemik Gilbert N.Lewis označil jako foton. V roce 1975 pracovala skupina německých vědců pod vedením prof. Fritéze Alberta Poppa na hypotéze, že se u informačních nosičů v meridiánovém systému jedná o fotony. Současně, nezávisle na tom , vyvinuli ruští vědci NLS - testovací systém ( Miranda), který mohl testovat stav libovolných orgánových systémů . Jeden z prvních kvantových objasňovacích pokusů provedl Th. Van Hoven, se svou kvant- chaos - teorií v roce 1980. Tato byla pak dále rozvinuta prof. Svatoslavem Nesterovem. Podle S.P. Nesterova neprobíhají meridiány pouze po povrchu těla , ale rozprostírají se uvnitř na povrchu každého jednotlivého orgánu . Na základě tohoto objevu pracovali ruští vědci V. Nesterov a J.But v Omsku uprostřed 80 let s jemnými elektrodami na meridiánech a akupunkturních bodech a získali přitom velmi dobrých léčebných výsledků. Krátce na to, objevil americký vědec B. Kim, že zakončení meridianů dosahuje do buněčného jádra. Nyní vyvstala otázka:

 

Jak můžeme oslovit akupunturní body v buněčném jádru?

A stalo se to možným po objevu triger - senzoru profesorem S. P. Nesterovem. Bylo možno podchytit bez kontaktu vlastní kmitání těla, digitalizovat je a převést dále do PC. Z tohoto výzkumu vznikla později myšlenka, vyvinout diagnostický a terapeutický přístroj. Mnoho diagnostických a terapeutických přístrojů (Metatron, Oberon, Aurum) vzniklo díky tomuto a mnoha jiným vynálezům.

Otec kvantové fyziky a nositel Nobelovy ceny Nils Bohr a Erwin Schrondiger byli přesvědčeni o tom, že kvantové procesy představují rozhraní mezi vědomím a hmotou. Spektrum protonových rezonancí obsahuje komponenty, které vznikají synchronně také po velkých vyprázdněních. K tomuto výsledku přišli také vědci z Lomonosovovy univerzity v Moskvě a Puškina Scientofic Center Ruské akademie věd, pod vedením fyzika Simona E. Shnolla. Fyzikální "vakuum", jako globální přenosné medium, není ve skutečnosti zcela bez hmoty. Nejlépe si je představíme jako volný prvek naplněný nejmenšími částicemi, tak zvanou volnou elementární hmotou. Tyto odpovídají "odpočívajícím" fotonům a jsou též nazývány gravitony. Volné gravitony vytváří tzv., gravitační éter. Chovají se jako částice ideálního plynu. Všechny přírodní systémy se v průběhu evoluce přizpůsobily gravitační - vlně. "Kmitají" s ní.

 

Toto potvrdili vývojáři NLS - diagnostického systému svými průzkumy.

Pomoci triger. senzoru můžeme pracovat s akupunkturní body v buněčném jádru. Triger senzor měří induktivně reakci těla na měřící signál a stává se příjemcem frekvence či rezonance. Jednoduše v jednom procesu, efektivně, bez rizika, bezbolestně , ne invazivně . Pomoci systému Oberon může terapeut na jednom místě sagitálního průřezu cíleně působit na orgán, dále na libovolný bod v hloubce jako u mikroskopu.

Dr. Med. Siegrfried Rilling

V roce 1945 přestoupil k homeopatii a od roku 1950 byl odborným lékařem pro radiologii a záření. Tato kombinace se mu pak osvědčila při pozdějších léčbách nádorů . Zasloužil se o měření v medicíně ( Biotonometr ) a o této práci toho mnoho zveřejnil.

 

NLS Diagnostika pomocí morfových polí

Tvrzení, že v lidském těle existuje energetické pole, přešlo od esoterické spekulace k nezvratné, vědecké skutečnosti. Fenomén bio- energetických polí se dnes stal důležitým předmětem biomedicínckého výzkumu. Lidské tělo není jen chemie, ale také energie - informační pole. Proto příčinu nemocí nenacházíme pouze v materiální struktuře těla, ale především se projevují poruchy v energetickém systému. Člověk jako systém je tvořen více sub - systémy, které jsou mezi sebou propojeny sítí a komunikují mezi sebou a zevním světem pomocí informačních - morfických polí. Morfická pole jsou Sheldrakem postulována, aby objasnila celistvost samo organizovaných systémů .

 

Morfogenese znamená tvarování.

Biologové Hans Spemann, Alexander Gurwitsch a Paul Weis vycházeli ve svých výzkumech z této teorie zcela nezávisle na sobě, že každý tvor je obklopen speciálním polem. Toto pole označovali jako " pole vývojové", jako pole "embryonální" nebo také pole "morfologické" a tomuto poli nepřipisovali pouze vlastnost, že organizuje normální vývoj organismu, ale že jsou nositeli určitých regulačních regeneračních funkcí.

 

Tato pole, také nazývána pole - vědomí, jsou nyní vědecky změřitelná!

Od 70. let jsou v USA ( Univerzita Princeton) prováděny výzkumy k tématům "interakce člověka a stoje". Od roku 1998 skenuje v rámci studie "Global Consciousness Project" cca 50 diod s bílým šumem, rozmístěných po celém světě, nejen vědomí individua, ale také globální vědomí všech lidí. Naměřené výsledky jsou veřejně přístupné, vykazují synchronní výboje - reakce všech diod při celosvětových děních jako je například válka v Iráku, pohřeb Lady Diany nebo teroristické útoky z 11. září 2001 ve světové centrum v New Yorku. Člověk jako otevřený systém nevlastni pouze interní tok informací, ale permanentně přijímá informace ze svého okolí. Nereaguje podle pevně stanovených vlastností, ale v rezonanci na momentální situaci, kde má velmi významný vliv podvědomí, jako univerzální paměť. Výměnou informací se zevním světem a pomocí endogenní samo - regulace je stále nucen, udržovat na minimu své entropické prostředí - jinak prostředí nepořádku (neladu).

 

Život znamená trvalý boj proti nepořádku.

Na dnešního člověka působí mnoho zátěží. Tyto zátěže způsobují u mnoha pacientů " přetečení sudu". Toto se projevuje formou nejasných poruch jako chronická únava, až po závažné tělesné poruchy. Ihned po odumření jedné buňky se entropie snaží o maximum. To znamená, čím vyšší je entropické prostředí, o to slabší je funkce regulačních mechanizmů v biosystému. K tomu si kladou ruští vědci otázku: Jak můžeme změřit obsah informací, tedy entropické prostředí v bioobjektu, a jak je vyhodnotit?

Na konci 80. let se podařilo Universitě v Princetonu prokázat v průběhu svých rozsáhlých studií, že diody s bílým šumem mohou být využity jako rozhraní mezi člověkem a strojem. Tím byl učiněn první krok ve směru NSL analýzy ( ne lineárního systému). Pak se tato metoda rozvinula díky dalšímu rychlému vývoji výzkumu. Důležitý aspekt TCM je meridianový systém, ve kterém probíhá energie podél definovaných drah na povrchu lidského těla, tento systém je velmi dlouho znám. Vědecké potvrzení existence meridiánového systému se podařilo po prve ve dvacátých letech ruským vědcům. Pak se podařil Th. Van Hovenou první pokus - objasnění kvantových mechanizmů – jeho kvantová - chaos - teorie v roce 1980. Tento vědecký pokus byl pak dále rozvinut prof. S.L. Nesterovem. Podle Nesterova jsou meridiany přítomny nejen na povrchu těla ale pokrývají i povrch jednotlivých orgánů. V 80. letech minulého století byly v Rusku (v kosmickém výzkumu) pod vedením prof. Zagriadského jednoznačně identifikovány meridiany jako určitý druh světelných drah. Jak bylo již shora uvedeno, vše má své vlastní vědomí a toto lze pomocí diod s bílým šumem scanovat a vyhodnotit. V tomto okamžiku nám chybí pouze přístroj, který by entropické prostředí v bioobjektu změřil.

Dalším krokem byl objev triger senzoru, který byl schopen" odečítat" tělu vlastní kmitání a to bez kontaktně na molekulární rovině - tedy další vynález odpovídající software z IPP / Ruska pod vedením prof. V. Nesterova. Díky vysoké frekvenci byl trigersenzor schopen zajistit podchycení informací mezi jednotlivými spektry záření. Díky tomuto objevu vznikl NLS - diagnostický systém. Terapeut si tak může pomocí Oberon systému velmi rychle, bez vedlejších účinků a bez kontaktu zajistit přístup k informačním polím, což mu umožňuje najít příčinu onemocnění a kausálně provádět léčbu, protože léčba probíhá na základě přívodu energie ve formě informací.

Život se dá popsat jako tekoucí energie. Byl to Vollův (EAV) ohromující výkon, nalézt normovou hodnotu fyziologické energie člověka. Tím se staly změřitelnými narušené funkce orgánů. Pomocí triger senzoru přijímá Oberon systém selektivně a cíleně tělu vlastní kmitání, porovnává ho s normovou hodnotou a určí tak entropické prostředí orgánu, tkáně, a buňky. Triger-senzor měří induktivně reakci těla na měřící signál a stává se frekvenčním – neboli rezonančním příjemcem . Zachycuje šumící charakteristiku orgánu, tkáně, buňky a přeměňuje ji do digitální formy a předává dále do PC. Údaje meridianů ( informačních drah) udávají obraz o všeobecném entropickém stavu těla.

V tradiční čínské medicíně označujeme energetický tok v meridiánech jako "Chi". Kvantoví fyzikové mluví o informacích, které živočichy in- formují, případně drží ve formě. Změnit interdisciplinární myšlení v síťových strukturách není vůbec jednoduché. K tomu mohou být dobrými pomocníky NLS - diagnostický systém Oberon. Oberon systém ukazuje pozitivní a negativní změny v procesech látkové výměny a nabízí způsoby řešení. Akupunktura podle Dr. Volla, která je v přístroji integrována a znalosti nauky 5 elementů umožňují terapeutovi zprostředkovat pacientovi jeho narušené orgány. TCM - lékaři znají 400 akupunkturních bodů a tyto mohou na lidském povrchu těla analyzovat a léčit. Díky Oberon systému může být analyzována a léčeno 90 bilionů měřicích bodů při 70 kg hmotnosti těla, od buněk, přes chromozomy, DNA až k molekulární rovině .

Z fyziky víme, že energie s různými frekvenčními charakteristikami mohou vedle sebe nerušeně existovat.. Celý kosmos je plný radiových vln. Tisíce televizních a radiových stanic vysílají a přijímají diverzní radiofony o velmi vysokých frekvencích. My lidé nemůžeme , kromě světelného spektra, tyto vlny vnímat, protože naše senzory mají spektra zcela jiná. Ale stačí nám, když v tomto případě zapneme rádio nebo televizní přijímač . Stejným způsobem přijímá OBERON systém tělní sekvence, analyzuje je a zobrazuje na obrazovce. OBERON přijímá tyto frekvenční charakteristiky podle jejich místa vzniku, rozluští je a ukáže na monitoru jako virtuální model objektu. Virtuální model objektu je pak zobrazen v různých barvách. Počítač zprostředkuje operatérovi možnost zhodnotit stav patologického procesu na modelu. Umožní porovnání barevného spektra a jeho přiřazení ke computrovému modelu orgánu, stejně jako určit dynamiku jeho změn. V průběhu času můžeme hodnotit, jak dalece proces pokročil a můžeme zhodnotit prognózy uzdravení. Jsou znázorněny komplexní souvislosti a příčiny poruch v oblastech zatížení orgánů, mikroorganizmů, virů, parazitů, těžkých kovů, elektrosmogu, geopatie, toxinů ze životního prostředí, alergií a potravin. Dále jsou provedeny testy a testována účinnost přecitlivělosti na léky, hojící přípravky, potravinové doplňky, potraviny, fyto preparáty a léčivé kameny. U návrhů terapií může být ihned zjištěn jejich účinek. Tyto inovativní procesy umožňují rychlou, bezbolestnou a efektní terapii, jak u akutních tak i chronicky - degenerativních onemocnění.

NLS - metoda byla vyzkoušena ve velmi rozsáhlých řadách pokusů, především v kosmickém výzkumu. U vysokého počtu individuálních pokusů s léčbou u lidí, vykazuje nová medicína závratné výsledky. Přesto vás upozorňuji na to, že metoda a systém, tak jako i jeho účinky nebyly doposud uznány klasickou medicínou ani vědeckými kruhy.

(zdroj textu: regenerační centrum Harmonie)